Exterior Edifici Estació


Adequació Interior Edifici Estació


 

Obra   Projecte d'Adequació Interior de l'Edifici Estació de Terrassa
Promotor   Mutua Terrassa - INGASHA
Arquitectes   Pau Duran i Bros (Duran Arquitectes, SLP)
Arquitectes Tècnics   Francesc Xairó i Associats, S.L.P.
Tasques   Direcció d'Execució d'Obra i Coordinador de Seguretat i Salut Laboral
Període   Inici 2016 - Finalització 2018
Pressupost   5.607.653,81 €
Superfície   15.668,51 m2

  


Obres | Edificis Sanitaris